ТВОРЧІСТЬ

ДЕРЖАВНИЦЬКА ТА ЗАКОНОДАВЧА ТВОРЧІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
 

ТОМ ПЕРШИЙ

ТЕЛЕГРАМА

„Беручи під увагу, що заборона українського військового з'їзду — це перший випадок заборони військового з'їзду загалом і саме українського, що рівночасно воєнні умовини, якими пояснюється заборона з'їзду, не перешкоджають відбуватися всеросійському з'їздові воєнних делеґатів, з'їздам: польському, козацькому, авіяційному й іншим, які відбуваються або визначені на ці самі дні; що невзяті назад відпустки військових без порівняння більше відтягають солдатів і офіцерів з армії; що українці, одушевлені дозволом на українські корпуси й інші комплектування, сьогодні величезними масами йдуть на фронт, що заборона з'їзду викличе неминучу реакцію і посіє в масах недовір'я до верховної команди та понизить бойовий дух українців, котрих в армії одна третина; що про час і умовини з'їзду ухвала запала на першім з'їзді, а оповіщено його значно вчасніше, ніж одержано телеграму про заборону з'їзду, що заборону з'їзду можуть використати сьогодні в цілях, зовсім небажаних і небезпечних для бойової здатности на фронті і порядку в тилу, — Український Генеральний Комітет, подаючи до вашої відомости оце, що тут виложено, рішуче підтримує своє жадання дозволу на з'їзд і жде негайної відповіді. За Український Військовий Генеральний Комітет" :
Петлюра

* „Вістник Союза Визволення України", Відень, ч. ЗО, 22 липня 1917 р.
У відповідь на заборону Керенським II Українського Військового з'їзду в червні 1917 року голова Українського Військового Генерального Комітету Петлюра вислав на ім'я міністра війни, верховного головнокомандуючого всім фронтом, головнокомандуючим окремих фронтів, усім комендантам воєнних округ і отаманові кубанського козацького війська циркулярну телеграму.