Roman Szuchewycz


Roman Szuchewycz, ps. Taras Czuprynka (ur. 30 czerwca 1907 w Krakowcu pow. Jarosław, zm. 5 marca 1950 w Biłohoroszczy) - ukraiński działacz nacjonalistyczny, oskarżany o zbrodnie wojenne.

Roman Szuchewycz - zdjęcie z lat dziecinnych

Roman Szuchewycz - zdjęcie z lat dziecinnych

Był synem sędziego powiatowego, studentem Politechniki w Gdańsku i we Lwowie, członkiem Płastu, działaczem OUN, politycznym dowódcą batalionu Nachtigall. Działalność polityczną rozpoczął Szuchewycz już w czasie nauki w gimnazjum, gdzie poznał Jewhena Konowalca (twórcę Ukraińskiej Wojskowej Organizacji) i włączył się w działalność niepodległościową (w roku 1923 roku wstąpił do UWO). W 1926 roku brał udział w zamachu na kuratora szkolnego Stanisława Sobińskiego. W roku 1929 wstąpił do OUN, gdzie zajmował stanowisko w referacie wojskowym. Organizował zamachy na pocztę w Gródku Jagiellońskim oraz na radziecki konsulat we Lwowie. W Niemczech przeszedł przeszkolenie dywersyjne pod kierunkiem Abwehry.

Rodzina Romana Szuchewycza

Rodzina Romana Szuchewycza

W 1934 roku ukończył Wydział Budowy Mostów na Politechnice Lwowskiej. Brał udział w zabójstwie ministra Bronisława Pierackiego. Skazany na 6 lat więzienia. Za działalność antypaństwową więziony w obozie dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej. Na mocy amnestii wyszedł z więzienia w roku 1938 i wyjechał na Ruś Zakarpacką. Po ataku III Rzeszy na ZSRR Lwów został zajęty przez Wehrmacht 30 czerwca 1941 roku, lecz już na 7 godzin przed zdobyciem miasta przez dywizję strzelców alpejskich, wkroczył do Lwowa ukraiński batalion Nachtigall z udziałem Abwehry pod dowództwem niemieckim Albrechta Herznera (oficerem łącznikowym był Theodor Oberländer, profesor uniwersytetu w Królewcu) i dowództwem ukraińskim - Romana Szuchewycza. Oddział ten, przeznaczony był do wykonywania zadań sabotażu i dywersji wobec Armii Czerwonej. Uczestniczył on w tragicznych pogromach lwowskiej ludności żydowskiej i aresztowaniach profesorów lwowskich. Batalion Nachtigall stanowił część Drużyn Ukraińskich Nacjonalistów (DUN), utworzonych przez hitlerowców z ukraińskich nacjonalistów, wykorzystywał w działalności umundurowanie niemieckie. W okresie poprzedzającym wojnę III Rzeszy z ZSRR był specjalnie szkolony do zadań sabotażu i dywersji w Neuhammer (Świętoszów koło Wrocławia). Szkolenia te nadzorował osobiście profesor niemieckiego uniwersytetu im. Karola IV w Pradze, dziekan wydziału nauk politycznych, porucznik Abwehry - Theodor Oberländer.

Roman Szuchewycz zdjęcie z lat 30 tych

Roman Szuchewycz (pierwszy z lewej) zdjęcie z lat 30 tych

Przed wycofaniem się ze Lwowa NKWD wymordowało prawie wszystkich więźniów politycznych (Polaków i Ukraińców) z więzień lwowskich ( więzienie śledcze NKWD - Zamarstynów, Brygidki, więzienie na ulicy Łąckiego)- co najmniej 7000 osób ( dokładna liczba nie jest znana, niektóre ofiary zostały spalone żywcem). Wśród zamordowanych znalazł się brat Romana Szuchewycza - Jurij Szuchewycz. NKWD dokonało podobnych zbrodni wojennych we wszystkich więzieniach , których nie mogło ewakuować (Drohobycz, Czortków itd. ). Po zajęciu Lwowa przez Niemców nastąpił pogrom ludności żydowskiej, którą najpierw spędzono do grzebania zwłok pomordowanych w więzieniach, a następnie zabijano. Brały w nich udział jednostki Sicherheitsdienstu, tzw. Einsatzgruppe Galizien, dowodzone przez personel gestapo, Sicherheitsdienst i Geheime Feldpolizei , z udziałem żołnierzy Nachtigall. 

Roman Szuchewycz siedzi drugi z lewej

Roman Szuchewycz siedzi drugi z lewej

Na terenie Lwowa działały - niezależnie od siebie - dwie grupy: , batalion Nachigall ( i Abwehra) i formacje Sicherheistdienstu wspomagane przez tajną policję polową ( Geheime Feldpolizei) i oddziały Wehrmachtu. Einsatzgruppe Eberharda Schöngartha , obecnego we Lwowie już 2 lipca 1941 zamordowało grupę 25 wybitnych profesorów lwowskich uczelni na Wzgórzach Wuleckich po ich aresztowaniu w nocy z 3 na 4 lipca 1941. Żołnierze Nachtigall uczestniczyli w aresztowaniach. Kwestia odpowiedzialności Oberländera pozostaje do dziś nierozstrzygnięta.

Roman Szuchewycz i Osip Jakiw

Roman Szuchewycz i Osip Jakiw

Po ogłoszeniu w dniu 30.06.1941 r. deklaracji niepodległości Ukrainy i powołaniu rządu Jarosława Stećki Szuchewycz został mianowany wiceministrem spraw wojskowych.Rząd Stećki został aresztowany przez Niemców 10 lipca 1941 r. Szuchewycz uniknął aresztowania z rąk Niemców, gdy przeprowadzali oni jesienią 1941 roku masowe aresztowania wśród działaczy OUN, po ostatecznej odmowie Bandery i Stećki odwołania deklaracji niepodległości Ukrainy ,którą ogłosili 30 czerwca we Lwowie. W roku 1943 po przejściu do konspiracji organizował UPA. W tymże roku na III Nadzwyczajnym Wielkim Zjeździe OUN mianowany zostaje Komendantem Głównym UPA. W 1944 roku doprowadza do zjednoczenia ukraińskich organizacji politycznych w UHWR (Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza) i podporządkowuje jej UPA. UHWR nadaje mu w 1946 roku stopień generała. 5 marca 1950 roku w wiosce Biłohorszcza koło Lwowa Szuchewycz został rozpoznany przez agenta NKWD, zginął w obławie wojsk NKWD. Jego prochy po spaleniu wsypano do Zbrucza, a cała rodzina poniosła zbiorową odpowiedzialność (więzienia, łagry - patrz: Jurij Szuchewycz) Po 1991 roku odradza się wśród Ukraińców kult Tarasa Czuprynki, który został patronem ulic, placów i szkół w wielu miejscowościach

Fotoreportaż z odsłonięcia pomnika poświeconego pamięci Romana Szuchewycza w Biłohoroszczy koło LwowaРоман Шухевич – «Тарас Чупринка»


Уникальное посмертное фото. На оборванной рубахе командарма – следы крови от выстрелов в живот. На правом виске – пулевое отверстие – свидетельство того, что Роман Шухевич успел застрелиться

Ярослав Тинченко
29 июня 2007, 13:25 ФОКУС №26

В эти дни исполняется 100 лет со дня рождения командующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича. Указом Президента предписывается достойно и на государственном уровне отметить память главнокомандующего «сражающейся Украины». Но многие политики уже успели заявить протесты, обвинив Виктора Ющенко в... «реабилитации фашизма» 


Террор по-украински
Роман Иосифович Шухевич родился 7 июля (по другим данным — 30 июня) 1907 г. в местечке Краковец под Яворовым на Львовщине. Происходит из видной галицкой фамилии – его дядя Степан Шухевич – был выдающимся адвокатом, а во время «визвольних змагань» 1917-1921 гг. против поляков и большевиков командовал бригадой в составе Украинской Галицкой армии. Отец в чине поручика также участвовал в этой войне. Именно поэтому очень рано Роман примкнул к Украинской военной организации, а затем — Организации украинских националистов (ОУН). В 1932 г. возглавил нападение на польское краевое управление в городке Ягайлонском, в 1933-м организовал убийство во Львове торгового представителя СССР Майлова (тот выстрел, в отместку за Голодомор, совершил боевик Микола Лемик). В 1934-м был одним из руководителей покушения и убийства польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого. Находился под судом, а после — в концлагере Береза Картузька.

Успел даже поработать в рекламном бизнесе. Его фирма «Фама» славилась своими «креативами». В 1938 г. Роман Шухевич под псевдонимом Майор Щука появился в штабе обороны Закарпатской Украины и участвовал в боях против венгров. Исходя из логики «враг моего врага – мой друг», принял решение формировать Дружину украинских националистов — знаменитый батальон «Ролланд» в составе вермахта.

Связная Галина Дидык (Ганна)
Связная Галина Дидык (Ганна)


30 июня 1941 г. «Ролланд» во главе с гауптманом Шухевичем вступил в оставленный без боя советскими войсками Львов. В тот же день был провозглашён Акт восстановления государственной независимости Украины. Но немцы не признали его. В срочном порядке подразделение было выведено из Западной Украины и переформировано в 201-й охранный батальон, вскоре брошенный на борьбу с белорусскими партизанами, а большинство членов «Українського Державного правління» репрессированы.

Роман Шухевич использовал создание 201-го батальона в своих целях: самые подготовленные солдаты и офицеры из Беларуси тайно переправлялись на родину для подпольной работы.

Немцы вскоре  разоблачили деятельность Шухевича. В начале 1943 г. он был арестован и приговорён к смертной казни. В тюрьму заключённому каким-то образом передали оружие, и, убив охрану, он бежал. В сентябре был назначен руководством ОУН командующим формирующейся Украинской повстанческой армии. Теперь Шухевич взял себе новый псевдоним — Тарас Чупринка.

Уже в октябре 1943 г. УПА развернула бои с немцами, красными партизанами и польскими отрядами «Армии Крайовой». По некоторым подсчётам, она участвовала в почти 200 крупных военных столкновениях с оккупантами. После того, как на Галичину и Волынь пришли советские войска, повстанцы во главе с Чупринкой начали борьбу и с ними.

Связная Дарка Гусяк (Нуся)
Связная Дарка Гусяк (Нуся)


Партизанская война растянулась на долгие годы. Иногда она затихала, иногда вновь приобретала колоссальные масштабы. В последние перед смертью месяцы личный штаб Шухевича находился в селе Билогорща на окраине Львова, в сорока минутах ходьбы от центра города. На чердаке дома, где скрывался Шухевич, был оборудован тайник. Там находились радиопередатчик, печатная машинка, оружие и даже… чистая и выглаженная форма генерала УПА. Долгое время МГБ не могло вычислить штаб Шухевича, но всему приходит конец.

«Романе, тікай, тікай!»
2 марта 1950 г. во Львове на одной из центральных улиц была выслежена и схвачена МГБ связная Романа Шухевича Дарка Гусяк. Её сразу же в прямом смысле этого слова поволокли в тюрьму. У девушки были длинные чёрные косы, и за них оперативники тащили несчастную жертву по лестницам. Связную зверски избивали, потом в соседнем кабинете издевались над её матерью, а ей говорили: «Что ж ты за дочь? Мать бьют — а ты молчишь. Говори — и перестанем бить». Но Дарка не сказала ни слова. В камеру подсадили и бывшую националистку, завербованную гэбистами, которая через день якобы должна была выходить на волю. Подпольщица волновалась, что её могли начать искать товарищи по борьбе и попасть в засаду. Чтобы этого не случилось, она передала своей сокамернице письмо — в Билогорщу, но не в дом, где прятался Шухевич, а к брату его хозяйки. Естественно, письмо сразу же попало в руки следователей.
 

Дом в селе Билогорща, где прятался Роман Шухевич (существует до сих пор)
Дом в селе Билогорща, где прятался Роман Шухевич (существует до сих пор)


В ночь с 4 на 5 марта по тревоге были подняты все сотрудники МГБ, солдаты и офицеры 62-й дивизии внутренних войск, пограничники. К операции по захвату главнокомандующего УПА привлекли более 800 сотрудников МГБ и военнослужащих. Село было окружено двумя плотными кольцами заслонов. Дом брата хозяйки Шухевича был тщательно проверен, но в нём командарма не нашли. Тогда оперативники решили обшарить всю Билогорщу: хату за хатой, сарай за сараем. 

Уже было светло, когда цепь чекистов двинулась по селу. Где именно прятался Шухевич — они ещё не знали. Но, как и с запиской Дарки Гусяк, помог случай. Маленький сын хозяйки увидел оперативников, сразу понял, за кем они охотятся, и кинулся к своему дому с криком: «Романе, тікай, тікай!». Оперативники бросились за мальчиком…

Как погиб Шухевич
Офицеры МГБ и группа солдат из управления Н-2 (так называемых «бандероловов») ворвалась в дом, где скрывался Шухевич. Находившаяся там связная Галина Дидык, не желая попадать в руки следователей, успела выпить стрихнин (впрочем, ей это не помогло: женщину откачали, чтобы потом более полугода зверски пытать — выколачивать сведения о скрывающихся подпольщиках).

Медикаменты и медицинские инструменты, найденные в тайнике
Медикаменты и медицинские инструменты, найденные в тайнике


По лестнице на второй этаж дома бросились начальник отделения управления Н-2 УМГБ Львовской области майор Ревенко и заместитель начальника УМГБ полковник Фокин. Прямо на ступеньках они столкнулись нос к носу с Шухевичем, державшим пистолет в одной руке и гранату в другой. Майор Ревенко был застрелен, а Фокин грохнулся с лестницы — сверху упал Шухевич и схватил полковника за горло…

Решительность командарма УПА не только изумила, но и испугала солдат. Забыв о приказе «брать живым», кто-то из них пустил очередь из автомата. Пули прошили живот Шухевича. Не желая попасть в плен, он приставил пистолет к виску и застрелился.

Подпольная литература ОУН и УПА, изданная накануне гибели командарма – в 1949 — начале 1950 гг.
Подпольная литература ОУН и УПА, изданная накануне гибели командарма – в 1949 — начале 1950 гг.


Около 11 часов утра 5 марта 1950 г. труп доставили в гараж областной тюрьмы МГБ во Львове. Тело, без сапог, накрытое плащ-палаткой, сняли с кузова машины и положили на солому. Многие «особисты» прибежали посмотреть на «добычу» своих коллег, некоторые из них высказывали справедливые опасения: а вдруг это не Шухевич? Чтобы окончательно в этом убедиться, послали за 16-летним сыном командарма Юрком, уже год томившимся в тюрьме.

Шухевич-младший, только переступив порог гаража, тут же узнал своего отца. Оперативники отдернули накидку, Юрий молча встал перед погибшим на колени и поцеловал его руку. По словам сына, Роман Шухевич лежал с широко открытыми глазами, с лёгкой однодневной небритостью (он брился всегда, независимо от обстоятельств, а в тот день не успел), в украинской вышиванке и армейском кителе. На обильно обагрённой кровью груди виднелось три пулевых отверстия. Ещё одно, правда, очень маленькое, зияло в правом виске. Вокруг смертельной раны — опалённые волосы: верный признак того, что дуло пистолета было прижато к голове. Шухевича-младшего без слов подняли с колен и увели в камеру (в итоге он провёл более 40 лет в заключении и под надзором КГБ).
 

Печатная машинка, пистолеты с обоймами Романа Шухевича и Галины Дидык
Печатная машинка, пистолеты с обоймами Романа Шухевича и Галины Дидык


По рассказам выживших подпольщиков, ещё два дня в тюрьму МГБ возили пленных бандеровцев. Затем тело Романа Шухевича исчезло. Куда — неизвестно. Ходили слухи, что его увезли на кремацию в Москву или Ленинград; сожгли во Львове, а пепел развеяли где-то над Винницкой областью или утопили в Збруче; наконец — просто тайно закопали всё в той же Билогорще. Как бы то ни было, а место последнего пристанища повстанческого генерала до сих пор покрыто тайной.

Тем не менее, хоть Шухевич и погиб, операция по его ликвидации в МГБ СССР считалась проваленной. Кремлю украинский командарм был нужен живым. Как попали к ним в плен лидеры литовского подполья, бывшие руководители стран Балтии, политические вожди белой эмиграции. Кажется, понимал это и Шухевич. Для своего завершающего боя он приберёг последнюю пулю…
 
Репортаж о том, как в Киеве отметили день рождения Романа Шухевича - в фотогалерее.