Ukraińcy w Sejmie II Rzeczypospolitej


I kadencja 

Zarówno w wyborach do Sejmu Ustawodawczego (1919),obradującego do 1922 r., jak i w wyborach do Sejmu I kadencji (1922) ukraińskie partie polityczne nie uczestniczyły – w pierwszych z uwagi na fakt istnienia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, w drugich z uwagi na bojkot, który ogłosiły. Dopiero uznanie międzynarodowe (15 marca 1923 przez aliancką Radę Ambasadorów suwerenności Polski nad ziemiami Galicji Wschodniej spowodowało zmianę polityki ugrupowań ukraińskich. Nastąpiło to jednak po wyborach do Sejmu I kadencji, toteż pierwszymi wyborami, w których ukraińskie ugrupowania polityczne wzięły oficjalny udział były wybory do Sejmu II kadencji w 1928 r. Posłowie narodowości ukraińskiej w Sejmie I kadencji (1922-1927) brali udział w pracach Bloku Mniejszości Narodowych. Posłowie z województwa wołyńskiego, lubelskiego i poleskiego zostali wybrani z listy Bloku. W wyniku wyborów do Sejmu I kadencji na jego ławach zasiadło 23 Ukraińców. Najwięcej bo dwunastu zostało wybranych w województwie wołyńskim, czterech w lubelskim, dwóch w województwie poleskim.

Galicję reprezentowało pięciu posłów – czterech z województwa stanisławowskiego i jeden z lwowskiego (tzw. Chliborobi).

Zjazd, w którym uczestniczyli wraz z wybranymi na senatorów kandydatami, powołał 22 listopada 1922 r. w Kowlu do życia Ukraińską Reprezentację Parlamentarną. Utworzono: Ukraiński Klub Sejmowy z prezesem Antonim Wasyńczukiem i zastępcami posłami Samuelem Podhorskim i Mikołajem Pirogowem oraz Ukraiński Klub Senatorski z przewodniczącym Aleksandrem Karpińskim.

Posłowie Ukraińscy II RP

Posłowie ukraińscy na Sejm RP w 1928 roku (od lewej)
Maksym Czuczmaj, Sergiusz Kozicki i Paweł Wasyńczuk

II kadencja 1928-1930
Klub Ukraińsko-Białoruski

Klub liczył 26 posłów ukraińskich i 4 białoruskich.

Dmytro Łewycki – przewodniczący Klubu
Wołodymyr Cełewycz – zastępca
Serhij Chruckyj – zastępca
Jan Błażkewycz – sekretarz
Wołodymyr Zahajkewycz – zastępca, zrzekł się funkcji po wyborze na wicemarszałka Sejmu
Iwan Kuroweć (zrzekł się mandatu)
Antoni Maksymowycz (przejął mandat po Iwanie Kurowcu)

Klub Ukraińskiej Socjalistyczno-Radykalnej Parlamentarnej Reprezentacji

Klub tworzyło 8 posłów.
Lew Baczynskyj – przewodniczący
Semen Żuk – zastępca
Dmytro Ładyka – sekretarz
Osyp Kohut – skarbnik
Kłym Stefaniw

Klub Włościańsko-Robotniczego Socjalistycznego Zjednoczenia
Maksym Czuczmaj
Kyrył Walnyckyj
Mykoła Cham