Wspólny komunikat

Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

„Wspólne wyzwania – nowe wymiary partnerstwa strategicznego”

 

Rzeczpospolita Polska i Ukraina

 

potwierdzając wierność zasadom partnerstwa strategicznego między obu państwami, opartym na szerokim konsensusie społecznym i politycznym, na wspólnej idei rozbudowy silnej i prosperującej Europy bez linii podziałów,

popierając proces rozszerzania Unii Europejskiej i mając na celu wzrost dobrobytu i pomyślności dla swoich obywateli,

 

deklarują pogłębiać partnerstwo strategiczne oraz intensyfikować obopólną współpracę.

 

 Przed naszymi krajami powstają obecnie nowe wyzwania, na które odpowiedzią powinno być wzmacnianie istniejących form współdziałania i inicjowanie nowych kierunków współpracy.

Rzeczpospolita Polska, odgrywająca istotną rolę w integracji europejskiej
i euroatlantyckiej, będzie popierała Ukrainę w jej dążeniu do członkostwa
w strukturach europejskich i euroatlantyckich, zgodnie z wolą narodu ukraińskiego oraz niepodważalnym prawem do godnej przyszłości w zjednoczonej rodzinie narodów europejskich.

Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno stać się ustalenie zasad stowarzyszenia i integracji gospodarczej między Ukrainą a UE. Rzeczpospolita Polska i Ukraina apelują do innych państw UE, jak również do instytucji europejskich, aby w stosunkach z Ukrainą uwzględniały ustalenia rezolucji Parlamentu Europejskiego z lipca 2007 roku, która przewiduje możliwość perspektywy członkostwa Ukrainy w UE.

 

Pozytywnie oceniając sukcesy Ukrainy w reformowaniu Sił Zbrojnych oraz służb bezpieczeństwa, Rzeczpospolita Polska przyjmuje z zadowoleniem gotowość Ukrainy przejścia do kolejnego etapu współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim - Planu Działań na Rzecz Członkostwa w NATO. Polska będzie wspierała Ukrainę podczas rozpatrywania tej kwestii przez Sojusz.

 

Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy są związane z bezpieczeństwem dostaw surowców energetycznych dla potrzeb kontynentu europejskiego. Strony wspierają projekt budowy ropociągu
„Odessa – Brody – Płock – Gdańsk” oraz stworzenia wspólnej
bałtycko-czarnomorsko-kaspijskiej przestrzeni tranzytowej dla surowców energetycznych. Istotny krok w realizacji wspomnianych projektów powinien zostać podjęty w trakcie kolejnego Szczytu Energetycznego, który odbędzie się na Ukrainie wiosną 2008 roku.

W związku z przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej do strefy Schengen, strony dołożą wszelkich starań, aby wspólna granica państwowa nadal pozostawała linią współpracy narodów polskiego i ukraińskiego. Dlatego pragniemy wspólnie jak największej liberalizacji ruchu osobowego obywateli obu krajów. Rzeczpospolita Polska i Ukraina uznają za konieczne rozpowszechnianie praktyki wspólnej kontroli granicznej oraz rozbudowę infrastruktury granicznej, a także jak najszybsze zawarcie dwustronnej Umowy o małym ruchu granicznym.

 

Rzeczpospolita Polska i Ukraina wspólnie zdobyły prawo do zorganizowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej
w 2012 roku. Skuteczna realizacja tej historycznej szansy bezpośrednio zależy od owocnej współpracy obu państw. Polsko-Ukraińska Rada Koordynacyjna
ds. przygotowań do mistrzostw powinna zostać ośrodkiem koordynacji działań naszych krajów.

 

Przyszłość naszych narodów należy do młodego pokolenia Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. W celu dalszego zbliżenia polskiej i ukraińskiej młodzieży, zapewnienia warunków dla doskonalenia tych relacji, jak również w celu zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego, powinien zostać powołany Polsko-Ukraiński Fundusz Współpracy „Partnerstwo dla Przyszłości” oraz
Polsko-Ukraińskie Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej.

 

Podpisano w Kijowie, dnia 6 grudnia 2007 roku.

 

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

 

Lech Kaczyński

Prezydent Ukrainy

 

 

 

 

 

 

Wiktor Juszczenko